Nye boformer og friluftsliv

LAG MANK vil bidrage til udviklingen af nye bosætningsinitiativer og udviklingen af attraktive naturoplevelser.

Ændringer i familiemønstre og nye livsstile stiller krav til en mere alsidig boligmasse, hvis LAG MANKs område skal tiltrække en mangfoldig skare af tilflyttere. Flere byer som fx Trekroner i Roskilde Kommune og Egebjerg i Odsherred Kommune har haft succes med at fokusere på nye boformer og fællesskaber overfor ressourcestærke familier fra bykommunerne (her typisk Storkøbenhavn). Etablering af nye boformer har en direkte social og kulturel effekt for landsbyen og oplandet i kraft af stor befolkningsfremgang, ligesom handlen med konventionelle boliger fremkommer nemmere i områder med en alsidig boligmasse.

LAG MANK vil derfor tilskynde til etablering af en mere varieret boligmasse gennem støtte til planer for lokalområder, hvori bosætningsstrategier og handleplaner for udvikling og tiltrækning af nye boformer indgår. Nye boformer kan defineres som boformer, hvor der indgår en form for formelt fællesskab mellem boliger, som resulterer i et uformelt fællesskab. Det kunne være fælles udearealer, fællesfaciliteter eller lignende.

LAG MANK vil som facilitator tilskynde til, at der på kommunalt niveau sættes større fokus på understøttelse af rammevilkår og infrastruktur for etablering af nye boformer. Dette kan operationaliseres gennem direkte kontakt til kommuner, lokalsamfund, interessenter og/eller udarbejdes af forundersøgelser.

LAG MANK vil støtte investering i omdannelse eller opførsel af bygninger til almennyttige formål ifm etablering af nye boformer. LAG MANK lægger her særligt vægt på innovative projekter med fokus på udvikling af fællesskaber på nye måder.

Friluftslivet er et af områdets væsentligste ressourcer. Mulighederne for adgang til naturen er et vigtigt parameter i valg af bolig, hvorfor understøttelse af støttefaciliteter til friluftslivet prioriteres højt. Støttefaciliteter til friluftslivet defineres her i et bredere perspektiv, der også inkluderer udvikling af faciliteter til gavn for naturturismen, hvorfor der lægges særlig vægt på projekter, der sættes ind i en større geografisk og tematisk sammenhæng (se her målsætninger for naturturisme).

Mål 3: Bidrage til udvikling af nye bosætningsinitiativer og udvikling af attraktive naturoplevelser

Aktivitet 1:

Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter inden for natur- og friluftsliv.

Aktivitet 2:

Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse foranalyser og investering i omdannelse af bygninger til almennyttige formål ifm etablering af nye boformer.