Sådan søger du

Har du en god ide til, hvordan der kan skabes flere arbejdspladser, eller vil jeres forening/organisation gerne udvikle lokalområdet, så kontakt i første omgang vores koordinator for sparring og vejledning i forhold til, om ideen falder inden for LAGens udviklingsstrategi.

LAG SØM uddeler årligt ca. 3,1 mio. kr. Beløbet fordeles som udgangspunkt over to ansøgningsrunder. Ud fra en vurdering af antal og kvalitet af indkomne ansøgninger,  beslutter bestyrelsen den økonomiske ramme for runden. Der kan søges støtte til beløbsstørrelser mellem 50.000-500.000 kr.

Når du vil ansøge, skal du gøre det online. Du opretter dig ved at gå ind på Landdistriktsstyrelsens hjemmeside. Her ligger gældende vejledning, gode videoguides samt skabeloner, som du måske får brug for.

Husk at oprette din ansøgning i god tid, da der ofte forekommer driftsforstyrrelser.

Bilag til ansøgningen
Udover ansøgningen skal du vedlægge følgende (hvis relevant):

Erhvervsansøgninger:

 • Seneste årsregnskab
 • Forretningsplan – benyt f.eks. skabelon fra virksomhedsguiden.dk
 • Bedst mulig dokumentation for at restfinansiering kan fremskaffes
 • 1 tilbud på udgiftsposter over 50.000 kroner. For anlægsprojekter med et samlet budget fra 300.000 kr. eksklusive moms gælder det, at der senest på udbetalingstidspunktet skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt. Se mere på livogland.dk
 • Dokumentation for at brugt udstyr, som indgår i projektet, ikke har være handlet med offentligt tilskud herunder EU-tilskud inden for de seneste syv år.
 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der senest på udbetalingstidspunktet vedlægges bindende svar fra SKAT. Se Skats hjemmeside for mere information.
 • Nødvendige tilladelser (fx byggetilladelser) senest ved udbetaling
 • Eventuelle samarbejdsaftaler
 • De minimis erklæring

Almennyttige projekter

 • Vedtægter hvis ansøger er en selvejende institution eller forening.
 • Seneste årsregnskab
 • Bedst mulig dokumentation for at restfinansiering kan fremskaffes
 • 1 tilbud på udgiftsposter over 50.000 kroner. For anlægsprojekter med et samlet budget fra 300.000 kr. eksklusive moms gælder det, at der senest på udbetalingstidspunktet skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt. Se mere på livogland.dk
 • Dokumentation for at brugt udstyr, som indgår i projektet, ikke har være handlet med offentligt tilskud herunder EU-tilskud inden for de seneste syv år.
 • Eventuelt uddybende projektbeskrivelse
 • Nødvendige tilladelser (fx. byggetilladelse)
 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der vedlægges bindende svar fra SKAT. Se Skats hjemmeside for mere information.
 • Eventuelle samarbejdsaftaler

Sådan bedømmer vi din ansøgning
Alle ansøgninger i en given ansøgningsrunde bedømmes ud fra samme kriterier – se nedenfor

 • Relevans ift. foreningens målsætninger
 • Projektbeskrivelse
 • Er projektet fuldt oplyst?
 • Ansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
 • Lokal forankring og samarbejde
 • Nyhedsværdi og innovation
 • Projektets levedygtighed
 • Kritisk kapital – gør aktionsgruppens midler en forskel?
 • Risiko: Gennemføres projektet ved tilskud fra LAG?
 • Effekter

LAG SØM vil i bedømmelse og tildeling af midler til projekter udover de ovenfor nævnte fastsatte prioriteringskriterier have fokus på følgende:

 • FNs 17 Verdensmål, relevante mål, herunder bæredygtig udvikling og grøn omstilling
 • Børn og unge under 30 år
 • Gældende rammevilkårsprojekter: byer under 3000 indbyggere
 • Projektets aktualitet ift. vores udviklingsstrategi

LAG SØM prioriterer bæredygtig udvikling og grøn omstilling højt. Inden for strategiens tre indsatsområder er der således aktiviteter med vægt på netop disse områder. Vi har bl.a. fokus på den unikke og stedbundne natur, og den måde vi bruger den på, så vi bliver bedre til at passe på den, ligesom vi har styrket fokus på ansvarligt forbrug og produktion.

Det er et krav, at de enkelte projekter opnår minimumscoren i alle kriterier. Når ansøgningsrunden indeholder færre midler end ansøgt, fordeles midlerne på baggrund af kriteriet kritisk kapital, som er bestyrelsens vurdering af projekternes behov for LAG-tilskud for at sikre en realisering. Ligesom projektets aktualitet i forhold til vores udviklingsstrategi kan blive et parameter, i fald der savnes ansøgninger inden for et eller flere af strategiens mål og aktiviteter.

Derudover vurderer bestyrelsen projekterne i forhold til hinanden i en given indstillingsrunde for at kunne afgøre, hvilke der har det højeste antal point og dermed bedst lever op til prioriteringskriterierne. Det betyder, at et projekt, der har fået afslag i én ansøgningsrunde, godt kan blive indstillet i en anden.

Her får du det fulde overblik over, hvordan vi  vægter de enkelte kriterier